งานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

งานตรวจสอบและบำรุงรักษา 115 & 22 kV Switchgear

1. Visual Check ตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ทุกจุด
2. ตรวจเช็คการชำรุด , สึกหรอ , กัดกร่อน , แตกร้าว ,กลิ่น , สี ฯลฯ
3. ทดสอบค่าความต้านทานฉนวน (Insulation resistance test)
4. ทดสอบค่าความต้านหน้าสัมผัส(Contact resistance test)
5. ทดสอบ Vacuum (Vacuum test)
6. ทดสอบรอยรั่วแก๊ส SF6 (Gas leak)
7. ทดสอบความบริสุทธิ์ของแก๊ส SF6 (Gas Percentage)
8. ทดสอบจุดน้ำค้างแก๊ส SF6 (Moisture Dew Point)
9. ตรวจสอบวิเคราะห์เซอร์กิตเบรคเกอร์ (Circuit Breaker Analyzer)
10. ตรวจสอบบำรุงรักษาชุดแมคคานิก (Mechanic check)
11. ทำความสะอาด (Cleaning)
12. ตรวจสอบการ Operated และ Function การทำงาน

งานตรวจสอบและบำรุงรักษา 115 & 22 kV Protection Relay

1. Visual Check ตรวจสอบสภาพทั่วไป
2. ตรวจสอบค่า Setting
3. ทดสอบค่าการทำงานและฟังก์ชั่นการทำงาน (Function test)
4. ทำความสะอาด (Cleaning)

งานตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

1. Visual Check ตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ทุกจุด
2. ตรวจสอบ จุดต่อ , การจับยึดและขันทอร์ค
3. ตรวจเช็คการชำรุด , สึกหรอ , กัดกร่อน , แตกร้าว ,กลิ่น , สี ฯลฯ
4. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ประกอบ เช่น Oil level , Oil temp. , Winding temp. , Buchholz , Pressure releaf , Tap , Thermometer เป็นต้น
5. ทดสอบค่าความต้านทานฉนวน (Insulation resistance test)
6. ทดสอบค่าความต้านทานและประเมิณสภาพฉนวน (Polarization Index)
7. ทดสอบค่า breakdown ของน้ำมันหม้อแปลง (Dielectric breakdown Strength test)
8. ทดสอบค่าความต้านทานของจุดต่อลงดิน (Ground Resistance Test)
9. ทดสอบอัตราส่วนขดลวด (Turn ratio test)
10.ทดสอบความต้านขดลวด (Winding resistance test) (Option)
11. ทำความสะอาด (Cleaning)
12. ทดสอบ DGA การเจือปนของแก๊สในน้ำมันหม้อแปลง (Dissolved Gas Analysis ) (Option)
13. ทดสอบการเจือปนของน้ำในน้ำมันหม้อแปลง (Water content / Moisture Content) (Option)
14. ทดสอบ Neutralization (Acid test) น้ำมันหม้อแปลง (Option)
15. ทดสอบ Interfacial tention test น้ำมันหม้อแปลง (Option)

งานตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้ MDB , DB และ LP

1. Visual Check ตรวจสอบสภาพทั่วไป
2. ตรวจสอบบัสบาร์ , จุดต่อ , การจับยึดและขันทอร์ค
3. ตรวจเช็คการชำรุด , สึกหรอ , กัดกร่อน , แตกร้าว ,กลิ่น , สี ฯลฯ
4. ตรวจเช็คเครื่องวัด Volt-amp meter , Pilot lamp
5. ทดสอบค่าความต้านทานฉนวน (Insulation resistance test) ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ MCCB , ACB และบัสบาร์
6. ทดสอบค่าความต้านหน้าสัมผัส(Contact resistance test) ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ MCCB , ACB
7. ตรวจวัดค่า Capacitor 
8. ตรวจสอบและหล่อลื่นชุดแมคคานิก/กลไก ACB (Mechanic check)
9. ACB Function and Protection relay  test (Option)
10. ทดสอบค่าความต้านทานของจุดต่อลงดิน (Ground Resistance Test)
11. ทำความสะอาด (Cleaning)

งานตรวจสอบและบำรุงรักษา 115 & 22 kV Underground Cable

1. Visual Check ตรวจสอบสภาพทั่วไป
2. ตรวจสอบ , จุดต่อ , การจับยึดและขันทอร์ค
3. ตรวจเช็คการชำรุด , สึกหรอ , กัดกร่อน , แตกร้าว ,กลิ่น , สี ฯลฯ
4. ตรวจเช็คสภาพหัว Cable และ Riser pole
5. ทำความสะอาด (Cleaning)
6. ทดสอบค่าความต้านทานฉนวน (Insulation resistance test)
7. ทดสอบ DC Hipot (Option)

งานตรวจสอบและบำรุงรักษา Battery , Battery Charger

1. Visual Check ตรวจสอบสภาพทั่วไป
2. ตรวจสอบ , จุดต่อ , การจับยึดและขันทอร์ค
3. ตรวจเช็คการชำรุด , สึกหรอ , กัดกร่อน , แตกร้าว ,กลิ่น , สี ฯลฯ
4. ตรวจวัดแรงดัน , กระแส Battery , Charger
5. ตรวจวัดความถ่วงจำเพาะ Battery
6. ตรวจวัดค่าความต้านทาน Battery Impedance
7. ตรวจเช็คการทำงาน Float charge , Boot charge
8. ทำความสะอาด (Cleaning)
9. ทดสอบ Battery Load Test (Option)

งานตรวจสอบจุดร้อนอุปกรณ์ไฟฟ้า

1. งานตรวจสอบจุดร้อนของอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยกล้องส่องความร้อน
2. จัดทำรายงานเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผล
3. แก้ไขจุดร้อน

ทดสอบงานติดตั้งและซ่อมบำรุงและวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบพลังงานแสงอาทิตย์

1. ทดสอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่
2. ทดสอบความปลอดภัยในงานติดตั้งระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์
3. ทดสอบประสิทธิภาพระบบพลังงานแสงอาทิตย์
4. ทดสอบในงานซ่อมบำรุงตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน IEC62446
5. ตรวจสอบและรับรองระบบโซลาร์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน 

งานบริการล้างแผงโซล่าเซลล์

1. ล้างแผงโซล่าเซลล์
2. ตรวจสอบโครงสร้าง
3. ตรวจสอบรอยแตกร้าว 
4. ตรวจสอบ จุดเชื่อมต่อ
5. ตรวจวัดการทํางาน
6. Thermoscan

Everything of Electrical Engineering