ผลงานของเรา

สถานีไฟฟ้าแม่แตง 2 ชั่วคราว จ.เชียงใหม่

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่แตง 2 ชั่วคราว จ.เชียงใหม่ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างโดยรับผิดชอบทั้งงานโยธาและงานไฟฟ้า 

อ่านเพิมเติม >>

สถานีไฟฟ้าเขาค้อ ชั่วคราว จ.เพชรบูรณ์

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี

สถานีไฟฟ้าเขาค้อ ชั่วคราว จ.เพชรบูรณ์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) เป็นสถานีที่รับรองการขยายตัวของความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว

อ่านเพิมเติม >>

สถานีไฟฟ้าห้างฉัตร ชั่วคราว

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่

งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าห้างฉัตร ชั่วคราว จ.ลำปาง ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสถานีไฟฟ้าห้างฉัตร จ.ลำปาง ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการรับผิดชอบทั้งงานโยธาและงานไฟฟ้า 

อ่านเพิมเติม >>

งานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าพัฒนานิคม 2 ชั่วคราว จ.ลพบุรี

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

งานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าพัฒนานิคม 2 ชั่วคราว จ.ลพบุรี 

อ่านเพิมเติม >>

งานจ้างรื้อถอนและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 MVA

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี

งานจ้างรื้อถอนและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 MVA สถานีไฟฟ้าพัฒนานิคม 1 จ.ลพบุรี ผู้ว่าจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี

อ่านเพิมเติม >>

ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โซล่าฟาร์ม (แม่แตง) ขนาด 2 MW

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด

1. ตรวจสอบและบำรุงรักษา 22 kV Switchgear
2. ตรวจสอบและบำรุงรักษา 22 kV Ring main unit
3. ตรวจสอบและบำรุงรักษา 22 kV Protection relay
4. ตรวจสอบและบำรุงรักษา Main distribution board (MDB)
5. ตรวจสอบและบำรุงรักษา หม้อแปลงไฟฟ้า
6. ตรวจสอบและบำรุงรักษา 22 kV Underground cable
7. ตรวจสอบและบำรุงรักษา AC Board , DC Board , Battery , Charger , Inverter
8. งานเซ็นต์รับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า กรมสวัสดิการและแรงงาน
9. งานเซ็นต์รับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรร

อ่านเพิมเติม >>

ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โซล่าฟาร์ม (แม่ทา) ขนาด 2 MW

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด

1. ตรวจสอบและบำรุงรักษา 22 kV Switchgear
2. ตรวจสอบและบำรุงรักษา 22 kV Protection relay
3. ตรวจสอบและบำรุงรักษา Main distribution board (MDB)
4. ตรวจสอบและบำรุงรักษา หม้อแปลงไฟฟ้า
5. ตรวจสอบและบำรุงรักษา 22 kV Underground cable
6. ตรวจสอบและบำรุงรักษา AC Board , DC Board , Battery , Charger , Inverter
7. งานเซ็นต์รับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า กรมสวัสดิการและแรงงาน
8. งานเซ็นต์รับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม

อ่านเพิมเติม >>

ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โรงไฟฟ้าขยะ ขนาด 1 MW

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : บริษัท โรงไฟฟ้าบ้านตาล จำกัด

1. ตรวจสอบและบำรุงรักษา 22 kV Protection relay
2. ตรวจสอบและบำรุงรักษา Main distribution board (MDB)
3. ตรวจสอบและบำรุงรักษา หม้อแปลงไฟฟ้า
4. Thermo Scan ส่องจุดร้อนทางไฟฟ้า

อ่านเพิมเติม >>

Everything of Electrical Engineering