ผลงานของเรา

งานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าพัฒนานิคม 2 ชั่วคราว จ.ลพบุรี

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

งานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าพัฒนานิคม 2 ชั่วคราว จ.ลพบุรี 

อ่านเพิมเติม >>

งานจ้างรื้อถอดและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 MVA

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี

งานจ้างรื้อถอดและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 MVA สถานีไฟฟ้าพัฒนานิคม 1 จ.ลพบุรี ผู้ว่าจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี

อ่านเพิมเติม >>

ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โซล่าฟาร์ม (แม่แตง) ขนาด 2 MW

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด

1. ตรวจสอบและบำรุงรักษา 22 kV Switchgear
2. ตรวจสอบและบำรุงรักษา 22 kV Ring main unit
3. ตรวจสอบและบำรุงรักษา 22 kV Protection relay
4. ตรวจสอบและบำรุงรักษา Main distribution board (MDB)
5. ตรวจสอบและบำรุงรักษา หม้อแปลงไฟฟ้า
6. ตรวจสอบและบำรุงรักษา 22 kV Underground cable
7. ตรวจสอบและบำรุงรักษา AC Board , DC Board , Battery , Charger , Inverter
8. งานเซ็นต์รับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า กรมสวัสดิการและแรงงาน
9. งานเซ็นต์รับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรร

อ่านเพิมเติม >>

ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โซล่าฟาร์ม (แม่ทา) ขนาด 2 MW

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด

1. ตรวจสอบและบำรุงรักษา 22 kV Switchgear
2. ตรวจสอบและบำรุงรักษา 22 kV Protection relay
3. ตรวจสอบและบำรุงรักษา Main distribution board (MDB)
4. ตรวจสอบและบำรุงรักษา หม้อแปลงไฟฟ้า
5. ตรวจสอบและบำรุงรักษา 22 kV Underground cable
6. ตรวจสอบและบำรุงรักษา AC Board , DC Board , Battery , Charger , Inverter
7. งานเซ็นต์รับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า กรมสวัสดิการและแรงงาน
8. งานเซ็นต์รับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม

อ่านเพิมเติม >>

ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โรงไฟฟ้าขยะ ขนาด 1 MW

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง : บริษัท โรงไฟฟ้าบ้านตาล จำกัด

1. ตรวจสอบและบำรุงรักษา 22 kV Protection relay
2. ตรวจสอบและบำรุงรักษา Main distribution board (MDB)
3. ตรวจสอบและบำรุงรักษา หม้อแปลงไฟฟ้า
4. Thermo Scan ส่องจุดร้อนทางไฟฟ้า

อ่านเพิมเติม >>

Everything of Electrical Engineering