ข่าวสารและบทความ

ทำไมต้องตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า?

admin
18 ธันวาคม 2563

 การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญของระบบการผลิตช่วยให้ระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ยาวนาน,มีความเชื่อถือได้,ป้องกันการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์และเพิ่มประสิทธิภาพให้การผลิต

วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการตรวจสอบและบารุงรักษาระบบไฟฟ้า
1. เพื่อให้ระบบและบริภัณฑ์ไฟฟ้าทางานอย่างมีประสิทธิผล(effectiveness)
2. เพื่อให้ระบบและบริภัณฑ์ไฟฟ้ามีสมรรถนะการทางานสูง(performance)
3. เพื่อให้ระบบและบริภัณฑ์ไฟฟ้ามีความเชื่อถือได้(reliability)
4. มีความปลอดภัย(safety)
5. ปริมาณการผลิตได้ตามต้องการ(Production)
6. สินค้าคุณภาพตามต้องการ(Quality)
7. ผลิตสินค้าได้ตามเวลาที่กาหนด(Delivery)
8. มีค่าใช้จ่ายในการผลิตเหมาะสม(Cost)

Everything of Electrical Engineering