ข่าวสารและบทความ

กฏหมายว่าด้วยการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า-กระทรวงอุตสาหกรรม

admin
18 ธันวาคม 2563

กฎกระทรวง ข้อกำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน
กำหนดไว้ดังนี้
ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจำทุกปี โดยวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา การตรวจสอบและรับรองดังกล่าวต้องจัดให้มีเอกสารเป็นหลักฐาน

Everything of Electrical Engineering