เกี่ยวกับเรา

North Power System Co.,Ltd.

บริษัท นอร์ท พาวเวอร์ซิสเต็ม จำกัด ก่อตั้งโดยกลุ่มวิศวกรไฟฟ้าที่มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปี เป็นบริษัทรับเหมาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแบบครบวงจร และครอบคลุม ตั้งแต่งานให้คำปรึกษาแนะนำ , งานออกแบบ , งานติดตั้งอุปกรณ์ , งานแก้ไขปัญหา และงานซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนอาทิ เช่น สถานศึกษา , มหาวิทยาลัย , เทศบาล , สนามบิน , โรงไฟฟ้าขยะ , โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ , โรงงานอุตสาหกรรม , โรงแรม และอื่นๆอีกมากมาย... “โดยมุ่งเน้นด้านคุณภาพงาน อย่างมืออาชีพ การให้บริการที่ทันท่วงที มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และความเชี่ยวชาญ รอบรู้ ด้วยทีมงานประสิทธิภาพสูง อีกทั้งมีบริการหลังการขาย คอยดูแลลูกค้าอย่างเอาใจใส่”

บริการของเรา


งานออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

เรามีบุคลากรและทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ งานด้านออกแบบและงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกระดับแรงดัน ตอบสนองงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้กับลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ได้แก่

1. ระบบไฟฟ้าแรงสูงแบบเหนือพื้นดิน
2. ระบบสายไฟฟ้าแรงสูงแบบเคเบิ้ลใต้ดิน
3. 115 & 22 kV Switchgear / RMU / LBS
4. หม้อแปลงไฟฟ้า
5. ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

6. ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

 

งานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

บริษัท นอร์ทพาวเวอร์ซิสเต็ม จากัด มีความเชี่ยวชาญด้านงานตรวจสอบและบารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20ปี ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและครบถ้วน ให้บริการระบบไฟฟ้าทุกรูปแบบไม่ว่าเป็น สถานีไฟฟ้า , โรงไฟฟ้า , โรงงานอุตสาหกรรม , ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบและบารุงรักษา ดังนี้

1. งานตรวจสอบและบำรุงรักษา 115 & 22 kV Switchgear , RMU
2. งานตรวจสอบและบำรุงรักษา 115 & 22 kV Protection Relay

3. งานตรวจสอบและบำรุงรักษา 115 & 22 kV Underground Cable
4. งานตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
5. งานตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้ MDB , DB และ LP

6. งานตรวจสอบและบำรุงรักษา Battery , Battery Charger , Inverter
7. งานตรวจสอบจุดร้อนทางไฟฟ้าด้วยกล้องส่องความร้อน
8. งานตรวจสอบและเซ็นต์รับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า กรมสวัสดิการและแรงงาน
9. งานตรวจสอบและเซ็นต์รับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เน้นคุณภาพ ...... ให้ได้มาตรฐาน

เน้นคุณภาพตามมาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยตามข้อกำหนดของวิศวกรรม สถาบันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ..
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม

Everything of Electrical Engineering